Odling

Odling

Skogsträdgårdsodling

Skogsträdgård, betyder inte att man odlar i skogen eller att trädgården skall se ut som en skog. Utan att vi tar lärdom av skogen och planterar växter på ett sätt så att dom naturligt ger varandra skydd, stöd och näring. Perenna och självsående växter på marken varierat med buskar och träd,  ätbara eller med andra viktiga funktioner. Man försöker härma en ungskog och tänka sig hur de olika växterna kan samspela för ultimat avkastning och minimal arbetsinsats. Denna form av odling som även benämns som Agroforestry har visat sig producera stora mängder frukter, bär, nötter och annat ätbart.

Skogsträdgård är ett begrepp myntat av engelsmannen Robert Hart som under många år byggt upp ett fantastiskt exempel. Det är inte på något sätt ett nytt fenomen utan har använts bland annat i Asien sedan tidernas begynnelse.

Tänk er en edens lustgård där man kan ströva runt och bara äta..

Fröer

Stora multinationella företag som Monsanto arbetar stadigt för att ta makten över vår mat. Deras lobbying är verksam och EU restriktionerna som drabbar oss vad det gäller fröodling och försäljning av fröer är katastrofal. Deras affärsidé är genial ur kapitalistisk synpunkt, dom siktar på att äga rätten till allt vi behöver för att odla vår mat, fröer som är designade att gå ihop med bekämpningsmedlen och konstgödningen, som säljs till bönderna med kontrakt på strikta restriktioner för användning.

Kommer dom dit dom vill är vi helt i deras händer. Deras metoder har i andra länder visat sig vara totalt hänsynslösa gentemot de bönder som gett sig in i deras system. För den som vill förkovra sig vidare i dessa skeenden rekommenderar jag filmen Monsantos värld, World of Monsanto som finns att hitta på nätet.

Med detta som utgångspunkt tänker vi ägna oss åt fröodling och sätta upp en fröbank för att bevara hotade arter och delta i nätverk med andra för att utanför handelns restriktioner delta i ett bytesflöde även på detta område.

Okonventionella grödor och artrikedom

Det finns en hel del grödor som är rätt ovanliga idag men som kan ge oss massor av näring och material och som passar väldigt bra att odla i vårt klimat som hampa, dinkel, emmer och nakenhavre och många fler som vi skulle vara intresserade av att odla. Artrikedomen är något vi anser av högsta värde att värna om.

Forest gardening, agroforestry

Agroforestry doesn’t mean that we have gardens in the forest or that the garden should look like a forest.  It means that we base the garden plan on the wisdom of the forest. The idea is to try to emulate a young forest and plan for the maximization of a symbiotic relationship between the different plant species in order to get the highest yield possible with minimal work effort.  So we plant in such a way that the different species protect and support each other and give each other nutrition.  For example, perennials and self-pollinating plants can be interspersed with bushes and trees. This form of cultivation has produced large amounts of fruits, berries, nuts and other edibles.

Forest garden is a construct coined by Robert Hart who over many years established a fantastic garden based on agroforestry principles in Shropshire, England.  The concept is quite ancient and has been used in places like Asia, for example. One can even imagine that the Garden of Eden was such a place.  Rich and abundant and ripe for the picking.

******

Seeds

Big, multinational businesses, like Monsanto, continually work to take control over our food supply.  Their lobbying efforts are very efficient and the EU restrictions on seeds and the selling of those seeds are catastrophic. Their business plans are purely grounded on a capitalist viewpoint. They aim to gain full control over our entire food supply.  They’ve designed seeds that only work with pesticides and artificial fertilizers that are sold to farmers with very restrictive contracts outlining usage.

Unchecked, companies like Monsanto will have us under their thumb.  In other lands, where their methods have been implemented, they have been completely unscrupulous in their handling of the farmers involved with them.  For those who wish to further their knowledge about their handlings, I recommend the film ‘World of Monsanto’, which can be found on the internet.

With these thoughts in mind as a starting point, we wish to set up a seed-bank to protect threatened species and take part in a seed-swapping network with other like-minded people.

Unconventional crops and biodiversity

There are many crops today, which are not commonly cultivated, but are extremely rich in nutrients and useful for other materials, that are well-suited to our climate here in Sweden.  We would be interested in growing crops such as hemp, spelt, emmer (triticum), naked oats, and many other species.  Protecting biodiversity is one of the things we assign greatest value to.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *