Generationsboende

Våra äldre

En stor resurs som idag är alldeles för bortglömd är våra äldre. I ett naturligt samhälle har de äldre en viktig roll och åtnjuter stor respekt för den kunskap och erfarenhet de besitter. Det är en stor avsaknad idag för barn och unga att inte tillräckligt få åtnjuta den lugn och vishet som förr  fanns representerad av de äldre. Även när krafterna sinar och sjukdom och sängliggande kan slå till på ålderns höst skall det vara möjligt att ge den vård och omsorg som behövs. Skalar man bort vinstintressen för både vårdbolag och läkemedelsindustrin så finns alla möjligheter till att ge våra äldsta ett värdigt och njutbart liv in i det sista. Vi skulle vilja skapa äldreboende på Långbro Gård som främjar integration i stället för isolering, där vi alla bor och verkar nära varnadra. Där unga och gamla kan göra saker tillsammans. Många gånger har de äldre både öga och tid för alla de viktiga detaljer som de yngre lätt springer förbi. Vi kan komplettera varandra och samarbeta kring till exempel barnen, hantverk, djurhållning, kultur och mycket mer.

Barnen

Något av det viktigaste vi har är våra barn. Hur dom mår och kommer att må i sina liv påverkas mycket av deras första år och även resten av deras uppväxt.

Jag hörde talas om en kvinna som forskade på lycka, Hon blev tipsad om att besöka en stam i regnskogen någonstans som var kända för att vara de mest gladlynta och bekymmersfria människor. Hon reste dit och levde tillsammans med dem en längre tid. Det resultat hon kom fram till var att den stora skillnaden mellan hur dom hade det jämfört med oss var att deras barn fick vara med sina föräldrar så länge dom ville, tills dom själva valde att ge sig ut på äventyr. Sen tillkom väl även att dom föddes naturligt, blev burna intill sina föräldrars kroppar, åt naturlig mat och hade glada, lugna människor omkring sig..

Det vore fantastiskt om vi kan skapa en tillvaro där vi i alla fall kan arbeta nära våra barn och att kunna ha mycket fritid tillsammans när barnen är små. Att våra barn får vara med människor de känner väl på en plats där de är hemma. Om vi låter våra barn känna att dom är bra som dom är utan villkor kommer vi att göra det lätt för kommande generationer att naturligt vara fria från rädslan att inte vara nog och att behöva hävda sig materiellt och med prestationer.  Detta är ett ämne som inte kan diskuteras nog, det kommer fler inlägg på temat naturligt föräldraskap..

Our elders

Our elders are a tremendous resource that has essentially been forgotten in this day and age.  Before, our grandparents played an important role in society.  They received great respect for the experience and wisdom they had.  Today, our younger generations are missing out on the calmness and wisdom that the older generations can provide. Even when strength wanes and disease strikes in older years, we should be able to give our elders the care and attention they need.  If we take away the profit interests for the health-care and pharmaceutical companies then it would be possible to give our seniors a valuable and enjoyable life to the very end. It is our wish to create geriatric care on Långbro farm that promotes integration instead of isolation, where everyone lives and works closely with one another.  Where the young and the old interact with each other.  Often, the seniors have both the eye and the time for all the important details that the younger people let slip by.  One can complement the other and work together towards a common goal, for example, in raising children, making handcrafts, taking care of livestock, cultural activities, and much more.

Children

One of the most important things in life are our children.  How they feel now and will feel in the future mostly rests on their upbringing and experiences in their childhood years.

I heard about a woman who studied happiness.  She was tipped-off that she should visit a tribe in the rainforest that were known to be the most jovial, carefree of people.  She ended up travelling there and living with these people for quite a long time.  She discovered that the biggest difference between them and us was that their children were allowed to live with their parents for as long as they wished.  The children chose for themselves when it was time to go.  In addition, they were born naturally, carried close to their parents bodies, fed natural foods and had joyful, calm adults surrounding them. It would be fantastic if we could create an existence where we could work near our children and have lots of free-time together with our kids when they are still small.  So that our children could be with people they know well in a place where they feel at home.  If we let our children feel that they are worthy as they are, unconditionally, then we will have made it easier for following generations to feel free from the fear of not being enough and feeling like they need to prove themselves both materially and performance-wise.

This is a subject which cannot be discussed enough.  There will be more blog entries to come on natural parenting.