Kultur

Konsten, musiken, teatern och dansen är en naturlig och självklar del i människans liv på jorden. När vi flyttar den från gallerierna och dom stora scenerna in i vårt vardagsliv och gör den tillgänglig för alla kan den genomsyra och berika våra liv.

Begreppet konst är något vi kan applicera på allt vi gör och allt vi är, livskonst, kokkonst, konsten att städa men även att leva tillsammans med andra och att skapa skönhet i vår omgivning.

Vi som är konstnärer, musiker, designers, konsthantverkare och andra med kreativa talanger har en viktig uppgift i världen idag. Om vi kan släppa den riktning vi är instyrda på med karriär, framgång och pengar så är det just med kreativitet, uppfinningsrikedom och samarbete vi kan göra dom stora förändringarna i vår värld. I en vänsterhjärnestyrd samhällsstruktur som premierar kontroll, makt, struktur, ordning, konkurrens och ekonomisk tillväxt är det vi som kan balansera vågen med vår mer livfulla väg av glädje och kärlek. Att med kreativitet, frihet, intuition och öppet sinne skapa den balans som nu förespås vara möjlig mellan feminint och maskulint, yin och yang, där våra olika egenskaper kan samspela för allt liv.

Culture

Art, music, theater and dance are all a natural part of human life on earth.  When we move these artistic expressions from the big stages and galleries and make them available for everyone then we enrich all our lives. The concept of art is something we can apply to all we do and all we are, be it cooking, cleaning, living together, or creating beautiful surroundings. Those of us who are artists, musicians, designers, artisans and others with creative talents, have an important mission in todays world.  If we can let go of the focus on career, success and money and instead set our sights on creativity, resourcefulness and cooperation, we can make some huge changes in our world.  In a left-brain governed society which glorifies control, power, structure, order, competition and economic growth, we can balance the scales with our more vibrant, joyful way of living and loving.  That with creativity, freedom, intuition and openness we can create the balance that is possible betwee