Beslutsfattande och riktning

Vi vet att kunskapen om hur vi som människor kan leva som en del av naturen redan finns och att det bara är frågan om att lägga vårt fokus på att återfinna den. Det finns redan naturliga lagar som säger vad som fungerar och inte, det är bara det att vi glömt bort att lyssna på dom.

Kan vi bara enas kring en enda fråga: -Att vi vill lära oss att leva i harmoni med naturen igen, så kommer detta samarbete att kunna ske med glädje.

Inspirerade av många naturfolks sätt att ta sina beslut, som en sann demokrati, där man tar hänsyn inte bara till varje mänsklig individ utan till allt liv, kan vi lära oss att åter bli en del av helheten och fatta våra beslut till helhetens bästa.

En bygemenskap baserad på frihet under ansvar med gemensamma grundstenar som bygger på en strävan mot vad som verkligen är i harmoni med naturen. Vi är fast övertygade om att det inte bara finns ett enda sätt som är rätt, utan att det finns lika många vägar som vi är individer. Vi kan respektera varandras sätt och skapa sida vid sida.

Kommunikation i form av ting, råd eller cirkelsamtal där alla som vill får engagera sig och tala är vägar att både förhindra och lösa konflikter. Att ta våra beslut  på ett sätt där alla är delaktiga gör att de beslut som tas kan implementeras på ett mycket effektivare sätt även om beslutsprocessen tar längre tid. När man använder sig av metoder som sociokrati och Japanmodellen, där man väntar in allas åsikter och ger sig tid att ändra sina idéer så att de passar de som är inblandade får man en stadigare grund att stå på. Med full transparens kring ekonomi , beslutsfattande och vad som sker i olika arbetsgrupper kan alla vara delaktiga i det som sker.

I och med att vi själva länge levt i en liten kollektiv bygemenskap har vår kunskap växt och vi har fått en större förståelse kring gemensamhet och skapande tillsammans.

Allt kan inte ske över en natt men vi har en seriös strävan efter en livsstil som är hållbar på riktigt. Inspirationen kommer från bondesamhällets självhushållarkultur baserad på odling, hantverk och djurhållning, naturfolkens jägar och samlarkultur och dagens permakultur, biodynamik, individuell kreativitet, konst och kultur. Vi ser att det är just bredden och valfriheten som ger oss möjlighet att utbyta inte bara livsnödvändigheter som mat, kläder och verktyg utan även erfarenheter av vad som verkligen funkar idag, i vår tid här i vår del av världen.

Decision making and direction

We know that the knowledge of how to live as a part of nature already exists and that it’s just a matter putting our focus on reclaiming that way.  There are natural laws that tells us what works and what doesn’t, it’s just that we’ve forgotten to listen to them.

If we can unite around one issue… that we wish to learn to live in harmony with nature again, then the ensuing cooperation will happen with joy.

We have looked at and been inspired by the decision-making policies of many native people where they take all of nature into consideration, not just the needs of the people. We can once again learn to be a part of this whole and make our decisions based on what is best for everyone and everything.  A village community based upon a foundation that is built on what is really in harmony with nature.  We are convinced that there isn’t just one right way to do things but as many ways as there are individuals.  We can respect each other’s way and still create a community together. Communication in the form of a board or circle where all may engage themselves and talk are ways to both avert and resolve conflicts.  Decisions can be implemented in a more effective way when everyone is involved in the decision making process, even if they take a longer time to make.  When we listen to everyone’s opinion and take the time to change our ideas so that they accommodate all that are involved, we have a steadier ground to stand on.  With open and available access to our groups, economy and decision-making processes, everyone can take part in what’s going on. On a small scale we have already started a little collective and our knowledge and understanding of creating something together has grown as a result.

It can’t all happen overnight, but we have a serious desire to built a truly sustainable lifestyle.  Our inspiration comes from self-sustaining farming communities that were based upon cultivation, handcrafts and livestock; hunter-gatherer societies; and todays permaculture, biodynamics, individual creativity, art and culture.  We see this wide assortment of choices as a way to not only exchange food, clothing and tools, but also a way to gain experience and knowledge of what actually works in our part of the world, today.